Dėmesio!
 
 

Naudojimosi taisyklės

UAB „Generalinis platintojas“ informacija
Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 2450077
El. p. info@lottofix.eu
Telefonu informacija teikiama darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.

Sąvokos

Bendrosios sąlygos
Šios Naudojimosi taisyklės, galiojančios ir interpretuojamos kartu su patvirtintomis ir galiojančiomis atskiromis Bendrovės Svetainėje siūlomų loterijų taisyklėmis, kitomis taisyklėmis ar naudojimosi Paslaugomis instrukcijomis, kurios yra paskelbtos Bendrovės Svetainėje;
Bendrovė
UAB „Generalinis platintojas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinės adresas: Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius, įmonės kodas 303039189;
Loterijų įstatymas
Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas Nr. IX-1661, priimtas 2003-07-01 (Žin., 2003, Nr. 73-3341), įskaitant visus vėlesnius jo pakeitimus ir (ar) papildymus;
Loterijų sistema
kompiuterinė sistema, kurioje Bendrovė platina loterijas;
Loterijų taisyklės
Bendrovės Svetainėje platinamų loterijų taisyklės, kiekvienos iš jų ir visos kartu;
Laimėjimas
Bendrovės Svetainėje platinamų loterijų laimėjimai;
Paslaugos
Bendrovės platinamos loterijos, organizuojami žaidimai ir kitos, su tuo susijusios paslaugos, siūlomos Bendrovės Svetainėje;
Priežiūros institucija
Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
Svetainė
Bendrovės interneto svetainė, esanti adresu www.lottofix.eu
Žaidėjas
Fizinis asmuo, kuris šių Bendrųjų sąlygų ir įstatymų nustatyta tvarka turi teisę dalyvauti loterijose ir yra tinkamai užsiregistravęs Loterijų sistemoje;
Žaidimų sąskaita
virtuali sąskaita Loterijų sistemoje, kurioje Žaidėjas tvarko ir valdo pervedamas ir laimėtas pinigų sumas, žaistas loterijas, savo kontaktinę informaciją bei kitą informaciją, susijusią su Paslaugomis;
 
1. Bendroji dalis
 
1.1. Naudojimosi taisyklės
Šios Bendrosios sąlygos reglamentuoja asmenų registravimąsi Svetainėje bei Žaidėjų naudojimąsi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
1.2. Žaidėjas ir jo sutikimas
Paslaugomis gali naudotis tik prie Svetainės prisijungęs asmuo, kuris sutiko su Bendrosiomis sąlygomis, pažymėdamas laukelį „Sutinku su Naudojimosi taisyklėmis“ arba asmuo, kuris, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašo prisijungimo prie Loterijų sistemos slaptažodžio. Pažymėjęs laukelį „Sutinku su Naudojimosi taisyklėmis“ arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašęs prisijungimo prie Loterijų sistemos slaptažodžio, Žaidėjas pareiškia, kad:
– perskaitė, suprato ir sutiko su Bendrosiomis sąlygomis; ir
– šios Bendrosios sąlygos sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį (toliau – „Sutartis“) tarp Žaidėjo ir Bendrovės dėl Paslaugų teikimo bei naudojimosi šiomis Paslaugomis.
Jeigu Žaidėjas nesutinka su kuria nors iš Bendrųjų sąlygų, jis privalo nežymėti laukelio „Sutinku su Naudojimosi taisyklėmis“ arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu neprašyti prisijungimo prie Loterijų sistemos slaptažodžio ir nesinaudoti Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
Kiekvieną kartą Žaidėjas, prisijungdamas prie Svetainės naudodamasis savo asmeniniais prisijungimo duomenimis, patvirtina, jog sutinka su šios Sutarties sąlygomis ir su Bendrovės kiekvienos Loterijos taisyklėmis atskirai. Žaidėjas bet kuriuo metu gali susipažinti su Bendrosiomis sąlygomis Svetainėje.
1.3. Bendrųjų sąlygų pakeitimas
Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas (ar jų dalį), tokius pakeitimus paskelbdama Svetainėje. Apie pasikeitusias Bendrąsias sąlygas Žaidėjas informuojamas Svetainėje. Už susipažinimą su Bendrųjų sąlygų pakeitimais yra atsakingas pats Žaidėjas.
 
2. Žaidėjo registracija, patvirtinimai ir sutikimai
 
2.1. Registracija
Norėdamas tapti Žaidėju, asmuo gali registruotis bei užpildyti Bendrovės nustatytą registracijos formą, kurioje be kitų duomenų nurodomas asmens pasirinktas vartotojo vardas, slaptažodis ir el. pašto adresas. Žaidėjas bet kada gali peržiūrėti savo pateiktą informaciją skyrelyje „Profilis“. Žaidėjo pateikta informacija Loterijų sistemoje gali būti pakeista paties Žaidėjo savo nuožiūra, pakeičiant atitinkamą informaciją Žaidimų sąskaitoje.
Bendrovė pasilieka teisę Žaidėjo pareikalauti patvirtinti pateiktą informaciją. Žaidėjas yra atsakingas už teisingų banko sąskaitų nurodymą lėšų pervedimui.
Asmuo tampa Žaidėju bei yra registruojamas Loterijų sistemoje pagal mobilaus telefono numerį tuo atveju, kai, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu įsigyja bet kurios, Svetainėje platinamos, loterijos bilietų.
Bendrovė pasilieka teisę savo pačios sprendimu savo nuožiūra bet kuriuo metu nutraukti pradėtą registracijos procesą, atsisakyti asmenį registruoti ar panaikinti registraciją ir Žaidėjo sąskaitą, nenurodydama priežasčių, pranešdama apie tai Žaidėjui. Registracijos ir Žaidimų sąskaitos panaikinimo atveju lėšos, esančios Žaidimų sąskaitoje, bus pervedamos į banko sąskaitą, kurią Žaidėjas nurodė savo Žaidimų sąskaitoje paskutinį kartą.
Užsiregistravus Žaidėjui atidaroma Žaidimų sąskaita, į kurią Žaidėjas gali pervesti lėšas, skirtas žaisti loterijose. Žaidėjas gali žaisti visose Svetainėje siūlomose loterijose ir naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, jeigu Žaidėjo teisės nėra apribotos Bendrovės ir Žaidėjo susitarimu ar dėl kitų priežasčių, tokių kaip valstybės norminiai aktai, teismo sprendimai ir pan.
2.2. Patvirtinimai
Registruodamasis ar prisijungdamas prie Svetainės Žaidėjas patvirtina, kad:
– turi teisę dalyvauti loterijose, pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus loterijos žaidėjams;
– nėra Bendrovės akcininkas, stebėtojų tarybos, valdybos narys, vadovas, pavaduotojas ar vyr. buhalteris;
– Žaidėjo pateikta informacija yra teisinga ir galiojanti;
– registruojasi ir Paslaugomis naudosis tik pats asmeniškai ir savo vardu;
– supranta, kad žaidimas loterijose negarantuoja laimėjimo;
– tinkamai ir nepiktnaudžiaudamas naudosis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir netrukdys kitiems jomis naudotis;
– neperduos savo registracijos ir asmeninių prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
2.3. Sutikimai
Registruodamasis, prisijungdamas prie Svetainės ir ja naudodamasis, Žaidėjas pareiškia ir duoda sutikimus, nurodytus šiame skyriuje:
2.3.1. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo ir saugojimo
Registruodamasis bei prisijungdamas prie Svetainės, Žaidėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi Bendrovės Žaidėjų registre vienerius metus po paskutinio bilieto nupirkimo, ir penkerius metus, jei Žaidėjas laimėjo didesnę sumą nei 3500 Lt. Šis Žaidėjo sutikimas taip pat leidžia Bendrovei naudoti gautą informaciją vidiniams tikslams, tokiems kaip statistiniai skaičiavimai ir rinkodaros tyrimai. Pasibaigus duomenų saugojimo laikui, visa Žaidėjo asmeninė informacija bus panaikinta iš Bendrovės Žaidėjų registro.
Žaidėjas patvirtina, kad jis sutinka, jog Bendrovė tvarkytų Žaidėjo asmens duomenis ir Žaidėjo identifikavimo tikslais juos perduotų asmeniui, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį.
Žaidėjas taip pat patvirtina, kad jis sutinka, jog laimėjimo atveju Bendrovė gali skelbti jo vartotojo vardą ir laimėtą sumą viešai.
2.3.2. Sutikimas gauti informaciją elektroniniu paštu
Žaidėjas sutinka, jog Bendrovė gali siųsti informaciją ar priminimus, susijusius su Žaidimų sąskaita ir Žaidėjo naudojimusi Paslaugomis, į elektroninio pašto dėžutę, kurią Žaidėjas paskutinį kartą nurodė savo Žaidimų sąskaitoje.
2.3.3. Rizika ir atsakomybė
Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad Bendrovė jokiu būdu nebus atsakinga:
– už Žaidėjo internetiniu ryšiu perduodamų duomenų pasikeitimą, įvykusį iki šie duomenys faktiškai pasiekia Bendrovę;
– už internetiniu ryšiu perduodamų duomenų tikrumą;
– už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose Žaidėjas negali naudotis Žaidimų sąskaita, prisijungti prie Loterijų sistemos, dalyvauti Loterijoje arba dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta ar iškraipyta informacija, ar nutrūko tiražas;
– už tai, kad dėl sutrikimų atitinkamose sistemose Žaidėjui nepavyko papildyti Žaidimų sąskaitos;
– už Žaidėjo vartotojo vardo ir (ar) slaptažodžio praradimą, atskleidimą, vagystę, pažeidimą, sugadinimą ar sunaikinimą, išskyrus už duomenis esančius pas Bendrovę.
Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad jis prisiima visą riziką, kylančią iš naudojimosi Loterijų sistema bei Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
2.4. Konfidencialumas
Visa Bendrovės turima informacija apie klientus yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti atskleista tik kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.
2.5. Prisijungimo duomenys
Žaidėjas pats pasirenka (išskyrus Svetainėje nurodytus atvejus) savo prisijungimo duomenis: vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojo vardas turi būti unikalus Loterijų sistemoje. Jei Loterijų sistemoje jau yra registruotas kitas Žaidėjas tokiu vartotojo vardu, Žaidėjas turi pasirinkti kitą vardą. Prisijungimo duomenys pradeda galioti nuo to momento, kai Žaidėjas patvirtina savo sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis ir pabaigia registraciją.
Asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamas Žaidėjo vartotojo vardą ir slaptažodį, bus laikomas Žaidėju ir jo įsigyto(-ų) bilieto(-ų) bei Žaidimų sąskaitos savininku. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, įrodančius vardą, pavardę ir gimimo datą, esančius Bendrovei pateiktoje ir jos priimtoje Žaidėjo registracijos formoje, bus laikomas atitinkamo Žaidėjo įsigyto(-ų) bilieto(-ų) ir Žaidimų sąskaitos savininku.
Žaidėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą nuo trečiųjų šalių. Jei Žaidėjas įtaria, jog jo prisijungimo duomenys tapo žinomi trečiajai šaliai, jis nedelsdamas privalo informuoti Bendrovę ir nedelsdamas pakeisti savo prisijungimo slaptažodį. Bendrovė nėra atsakinga už Žaidėjo nuostolius, patirtus dėl to, kad trečioji šalis neteisėtai sužinojo ir pasinaudojo Žaidėjo prisijungimo duomenimis ar dėl priemonių, kurių Bendrovė ėmėsi Žaidimų sąskaitai apsaugoti.
2.6. Žaidėjo teisės
Žaidėjai turi Loterijų įstatyme, bet kuriame Loterijų įstatymo įgyvendinimui priimtame teisės akte, įskaitant visus vėlesnius jų pakeitimus ir (ar) papildymus, numatytas teises ir pareigas.
Kiekvienas Žaidėjas ar asmuo, norintis dalyvauti Loterijoje, prieš dalyvaudamas Loterijoje turi teisę Bendrovės buveinėje susipažinti su platinamų loterijų taisyklių kopijomis.
 
3. Žaidimų sąskaita
 
3.1. Žaidimų sąskaitos atidarymas ir pinigų pervedimai
Užsiregistravus Svetainėje arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašius prisijungimo prie Loterijų sistemos slaptažodžio, arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu įsigijus bet kurios, Svetainėje platinamos, loterijos bilietų, Žaidėjui atidaroma Žaidimų sąskaita, į kurią Žaidėjas gali pervesti pinigus ir pradėti žaisti. Žaidimų sąskaita skirta kontroliuoti Žaidėjo išlaidas, papildyti loterijoms skirtais pinigais, taip pat laimėjimų išmokėjimui. Žaidimų sąskaitoje Žaidėjas gali matyti savo žaistas loterijas, jų rezultatus, peržiūrėti savo registracijos informaciją, ją keisti, atlikti kitus veiksmus. Žaidėjas Žaidimų sąskaitą gali naudoti tik savo vardu. Žaidėjas gali turėti tik vieną Žaidimų sąskaitą. Žaidimų sąskaitoje naudojama valiuta yra eurai (EUR) .
Žaidimų sąskaita gali būti papildoma pervedant lėšas iš savo banko sąskaitos, mokėjimo kortele arba mobiliuoju telefonu. Pinigai už įsigytą bilietą iš Žaidimų sąskaitos yra nurašomi tuo metu, kai Žaidėjas patvirtina loterijos bilieto įsigijimą ir žaidimo pradžią, paspausdamas mygtuką „Pirkti“. Laimėjimai yra automatiškai įskaitomi į Žaidimų sąskaitą.
3.1.1. Lėšų pervedimas iš banko sąskaitos
Lėšas iš savo banko sąskaitos į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytų bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis.
Žaidėjas turi vadovautis mokėjimo instrukcijomis, nurodytomis Svetainėje. Jungiantis tiesiogiai iš Svetainės, Bendrovės banko sąskaitos numeris bei mokėjimo paskirtis bus iš karto nurodomi mokėjimo nurodymo formoje. Žaidėjui nebereikia nurodyti jokios kitos papildomos informacijos (išskyrus pervedamos sumos dydį). Pervestos lėšos yra matomos Žaidimų sąskaitoje ir gali būti pradėtos naudoti žaidimui loterijose po sėkmingo Žaidimų sąskaitos papildymo.
3.1.2. Lėšų pervedimas mokėjimo kortele
Lėšas mokėjimo kortele į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytomis mokėjimo kortelėmis pagal Svetainėje nurodytas instrukcijas ir pagal mokėjimo kortelių instrukcijas.
3.1.3. Lėšų pervedimas mobiliuoju telefonu
Lėšas mobiliuoju telefonu į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytų operatorių paslaugomis pagal Svetainėje nurodytas instrukcijas.
3.2. Išlaidos už Žaidimų sąskaitos aptarnavimą
Žaidėjas yra atsakingas už visas išlaidas, kurias gali patirti atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą, ar išlaidas, kurios gali atsirasti, vykdant pavedimus iš Bendrovės sąskaitos į Žaidėjo banko sąskaitą. Žaidėjas sutinka sumokėti mokesčius, susijusius su tiesioginiu savo Žaidėjo sąskaitos debetavimu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bankų pakeistus įkainius. Vieną kartą per 30 kalendorinių dienų Žaidėjo pavedimas pervesti Laimėjimus iš Žaidimų sąskaitos į Žaidėjo banko sąskaitą Lietuvoje atliekamas nemokamai. Jei lėšos į Žaidimų sąskaita buvo pervestos naudojantis mobiliuoju telefonu ir dalis tokių lėšų nebuvo panaudota Svetainėje platinamų loterijų bilietams pirkti, tai tą lėšų dalį, kuri viršija Laimėjimus, Bendrovė apmokestina 15% (penkiolikos procentų) aptarnavimo mokesčiu.
Už internetinio ryšio ar mobiliojo telefono operatoriaus teikiamas paslaugas Žaidėjas atsiskaito su atitinkamu operatoriumi atskirai.
3.3. Mokesčiai
Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė turi teisę išskaičiuoti iš laimėjimo sumos Žaidėjui taikomus bet kuriuos su loterijomis susijusius mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kurio pobūdžio privalomus mokėjimus. Tuomet laimėjimo suma, likusi po minėto išskaičiavimo, išmokama Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka (įskaitoma į Žaidimų sąskaitą), ir laikoma, kad yra sumokėtas visas laimėjimas.
3.4. Palūkanos už Žaidėjo lėšas
Už Bendrovei patikėtas Žaidėjo lėšas Bendrovė nemoka jokių palūkanų.
3.5. Žaidėjo teisės naudotis lėšomis esančiomis Žaidimų sąskaitoje
Lėšos, esančios Žaidimų sąskaitoje, gali būti naudojamos Svetainėje platinamų loterijų bilietams ar Paslaugoms įsigyti Loterijų sistemoje. Žaidėjas bet kuriuo metu gali pareikalauti, kad Bendrovė pervestų visus Žaidėjo laimėtus ir nepanaudotus laimėjimus ar jų dalį iš Žaidimų sąskaitos, atskaičiuodama aptarnavimo mokesčius į Žaidėjo nurodytą Žaidėjo sąskaitą bet kuriame banke, o Žaidimų sąskaitoje esančias nepanaudotas lėšas - grąžinti tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos, atskaičius aptarnavimo mokesčius. Pervedant pinigus iš Žaidimų sąskaitos į nurodomą banko sąskaitą, reikia įvesti norimą sumą, ir ši suma (atskaičius aptarnavimo mokesčius, jei tokie būtų taikomi) pateks į Žaidėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus, jei lėšos į Žaidimų sąskaita buvo pervestos naudojantis mobiliuoju telefonu, tokiu atveju - po to, kai lėšos iš mobiliojo ryšio operatoriaus pasiekia Bendrovės sąskaitą, bet ne anksčiau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kai Žaidėjas atsiskaito su mobiliojo ryšio operatoriumi už paslaugas, susijusias su Bendrovės Paslaugomis, suteiktomis Žaidėjui iki prašymo pateikimo dienos. Tokiu būdu Žaidėjas gali atsiimti laimėtus ir nepanaudotus laimėjimus bei į Bendrovės sąskaitą pervestas savo lėšas, nepanaudotas loterijų bilietų įsigijimui.
3.6. Įkeitimas
Bendrovei patikėtos Žaidėjo lėšos negali būti įkeistos.
3.7. Žaidėjo teisė uždaryti savo Žaidimų sąskaitą
Norėdamas uždaryti savo Žaidimų sąskaitą, Žaidėjas turi išnaudoti visas pervestas lėšas ir pateikti prašymą uždaryti Žaidimų sąskaitą Bendrovei registruotu laišku. Žaidimų sąskaita bus uždaryta tik pabaigus visus Žaidėjo pradėtus žaidimus. Žaidimų sąskaitoje esantys nepanaudoti laimėjimai bus pervesti į Žaidėjo nurodytą banko sąskaitą, o Žaidėjo sąskaitoje esančios nepanaudotos lėšos bus grąžintos tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos.
3.8. Bendrovės teisė uždaryti Žaidėjo sąskaitą
Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo uždaryti Žaidėjo sąskaitą šiais atvejais:
– Žaidėjas pažeidė Bendrąsias sąlygas ar Loterijų taisyklių nuostatas;
– Žaidimų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų apmokėti sutartus paslaugos mokesčius;
– Žaidėjas registracijos metu nurodė neteisingus duomenis;
– Bendrovė turi pakankamą priežastį įtarti, jog Žaidėjas vykdo neteisėtą veiklą ar piktnaudžiauja Loterijų sistemos naudojimu ir Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
– Bendrovė mano, kad tolesnis Žaidėjo naudojimasis Paslaugomis ir Loterijų sistema kelia grėsmę Loterijų sistemos saugumui ar Bendrovės reputacijai.
Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo uždaryti Žaidimų sąskaitą ir kitais atvejais, nenurodydama priežasčių.
3.9. Žaidėjo sąskaitos galiojimas
Jei per vienerius metus prie Žaidimų sąskaitos nėra registruojama jokių prisijungimų ir nenuperkamas nė vienas bilietas, tai tokia Žaidimų sąskaita naikinama, o joje esantys nepanaudoti laimėjimai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pervedami į Žaidėjo paskutinį kartą Žaidimų sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą, o Žaidimų sąskaitoje esančios nepanaudotos lėšos bus grąžintos tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos.
3.10. Pretenzijos
Pretenzijos dėl neteisingų pokyčių Žaidimų sąskaitoje, tokių, kaip klaidingi mokėjimai ar neįskaityti laimėjimai, turi būti registruotu laišku pateiktos Bendrovei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po klaidos pastebėjimo. Per nurodytą laiką nesikreipus į Bendrovę, Bendrovė turi teisę nenagrinėti pretenzijos. Pastebėjęs klaidingai įvykusį Žaidimų sąskaitos uždarymą, Žaidėjas nedelsdamas privalo informuoti Bendrovę.
Pretenzijos nepriimamos dėl Žaidėjo veiksmų ir sprendimų pakeisti savo registracijos informaciją, banko sąskaitas, ar kitaip apriboti savo galimybę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
Jei Žaidėjas turi pretenzijų dėl Bendrovės sprendimo dėl kurio nors laimėjimo ar dėl jo prašymo išmokėti lėšas iš Žaidimų sąskaitos, jis turi teisę pareikalauti susitikimo su Bendrovės atstovu ir aptarti savo pretenzijas bei galimybes iš naujo apsvarstyti jo kreipimąsi. Žaidėjas turi teisę pateikti pretenzijas Bendrovei ir kitais atvejais.
Dėl Bendrovės veiksmų arba neveikimo Žaidėjas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją, kitas institucijas ar teismą.
 
4. Atsakomybė
 
Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kurio pobūdžio nuostolius, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti Žaidėjas, ar bet kuris kitas asmuo dėl kurios nors loterijos nutraukimo ar pasibaigimo pagal Loterijų taisykles ar dėl bet kurio asmens dalyvavimo ar nedalyvavimo kurioje nors loterijoje, įskaitant dėl galimybės dalyvauti loterijoje praradimo dėl ne nuo Bendrovės priklausančios priežasties. Be to, Bendrovė neatsako jokiam asmeniui dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose ar dėl atsisakymo parduoti bilietą bet kuriam asmeniui pagal Bendrąsias sąlygas.
 
5. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
 
Bendrovė neatsako Žaidėjui už jokius nuostolius, kilusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ar kitų panašių aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą Bendrovės įsipareigojimų vykdymą ir Paslaugų teikimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės apima (bet neapsiriboja išvardintomis) stichines nelaimes, teisėtus ar neteisėtus valstybės valdžios institucijų veiksmus, dėl kurių loterijų organizavimas Bendrosiomis sąlygomis taptų finansiškai nuostolingas ar negalimas dėl kitų priežasčių, gaisrus, streikus, įvykius ar gedimus elektros tiekime ar elektroninių ryšių tinkluose, lokautus, epidemijas, karus ir riaušes.
Žaidėjas sutinka, kad, jei Bendrovė negalės įvykdyti šiame susitarime numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, tai bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis.
 
6. Intelektinė nuosavybė
 
Visas Bendrovės Svetainės ir Loterijų sistemos turinys yra saugomas Lietuvos ir tarptautinių autorinių teisių aktų. Bet koks Bendrovės Svetainėje ar Loterijų sistemoje prieinamos medžiagos, įskaitant, bet nepasiribojant tekstu, fotografijomis, dizainu, vaizdine, garsine medžiaga ar kompiuterinėmis programomis, kopijavimas ir platinimas, yra griežtai draudžiamas.
Bendrovės prekės ženklas ir logotipas, taip pat ir visi kiti susiję prekių ženklai, produktų ar paslaugų pavadinimai, šūkiai yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti naudojami be Bendrovės raštiško sutikimo. Žaidėjui, prisijungus prie Loterijų sistemos nėra suteikiama teisė naudotis bet kokiais prekės ženklais ar vardais, esančiais Loterijų sistemoje ir Svetainėje. Asmenys, norintys naudotis Bendrovės valdomais prekės ženklais ar vardais, privalo kreiptis į Bendrovę ir gauti jos sutikimą.
 
7. Sutarties galiojimas
 
Sutartis tarp Žaidėjo ir Bendrovės įsigalioja nuo Žaidėjo sutikimo išreiškimo momento, kaip nurodyta šios Sutarties 1.2. punkte ir galioja tol, kol Žaidėjas turi galiojančią Žaidimų sąskaitą.
Jei kuri nors Bendrųjų sąlygų nuostata yra teismo pripažįstama negaliojančia ar netaikoma, toks pripažinimas turi įtakos tik tai nuostatai ir savaime nedaro negaliojančiomis ar netaikomomis likusių nuostatų.
 
8. Taikoma teisė ir ginčų sprendimų būdas
 
Šioms Bendrosioms sąlygoms bei čia nurodytoms Bendrovės ir Žaidėjų teisėms ir pareigoms taikomi ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, ir visi kilę ginčai yra sprendžiami Vilniaus m.  teisme.

 
 
Tik nuo 18+ Nebenoriu lošti Azartiniai lošimai gali sukelti priklausomybę. Jaunesniems nei 18 metų asmenims lošti draudžiama ir jie nedelsiant privalo palikti šį puslapį!