Dėmesio!
 
 

Organizatorius

Licencija

Logo

 

UAB „Žalgirio loto“ įsteigta 1992 m. gruodžio 9 dieną.

Įmonė:

UAB „Žalgirio loto“ įregistruota juridinių asmenų registre.
Įm. kodas 121744779
PVM mokėtojo kodas 217447716

Adresas:

Savanorių pr. 1, 03116 Vilnius (Helios City II a.)

Veikla:

- Telefoninio ryšio loterijos: „Nacionalinė loterija“, „Banditas“.

- Momentines loterijos:
„Bingo“, „Pokeris“, „Horoskopas“, „Gelbėkit vaikus“, „Lietuvos raudonasis kryžius“, „Patrink asiliuką“, „Banditas“, „Augintinis“.

- Internetines loterijos:
„Nacionalinė loterija“, „Banditas“.

Rėmimas:

Iš loterijos pelno remiama VšĮ „Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija“, VO „Gelbėkit vaikus“, Lietuvos kultūra ir sportas.

 

2014-12-15 d. bendrovės vadovo įsakymu Nr. 40-02-5184 nuo 2015-01-16 sustabdytos (užbaigtos) loterijos:

„4 tūzai“, „Auksinis kiaušinis“, „Aukso karštligė“, „Prestižinis kazino“, „Švarūs pinigai“, „15 šansų“, „Sprintas-Pinigėlis“, „Žalgiris M Plius“, „Moterims ir tik vyrams“, „Super mugė“, „OHO planeta“, „Taip arba Ne“.

 

UAB „Žalgirio loto“
(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 121744779, adresas Švitrigailos g. 11F, Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2021-04-30
(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. balandžio 21 d.
(ataskaitos sudarymo data)
2020 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Pardavimo pajamos   692202 1120129
2. Pardavimo savikaina 8 (452853) (732561)
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis   - -
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   239349 387568
5. Pardavimo sąnaudos 8 (101901) (240827)
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 8 (152838) (191505)
7. Kitos veiklos rezultatai   179 552
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos   - -
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos   - -
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 9 27500 27500
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas   - -
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   (5850) (5159)
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 10 6439 (21871)
14. Pelno mokestis 10 4507 1515
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1932 (23386)
 
Sutrumpintas balansas

UAB „Žalgirio loto“
Įmonės kodas 121744779
adresas Švitrigailos g. 11F, Vilnius

2021-04-30
(Tvirtinimo žyma)

2020m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2021 m. balandžio 21 d.
(ataskaitos sudarymo data)
2020 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS   632839 551744
1. Nematerialus turtas 1 3 1247
2. Materialus turtas 2 336 497
3. Finansinis turtas   - -
4. Kitas ilgalaikis turtas 4 632500 550000
B. TRUMPALAIKIS TURTAS   326371 262771
1. Atsargos 3 102893 59468
2. Per vienerius metus gautinos sumos 5 222710 202965
3. Trumpalaikės investicijos   - -
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai   768 338
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 6 2148 2003
  TURTO IŠ VISO:   961358 816518
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS   265532 263600
1. Kapitalas   522000 522000
2. Akcijų priedai   - -
3. Perkainojimo rezervas   - -
4. Rezervai   8691 8691
5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   (265159) (267091)
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS   - -
F. ATIDĖJINIAI 6 296514 273418
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI   399312 279500
1. Po vienų metų, mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 7 273336 123566
2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiais įsipareigojimai 7 125976 155934
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS   - -
  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:   961358 816518

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada: 2020m. (.pdf)

Puslapį tvarko:

UAB „Generalinis platintojas“

 
 
Tik nuo 18+ Nebenoriu lošti Azartiniai lošimai gali sukelti priklausomybę. Jaunesniems nei 18 metų asmenims lošti draudžiama ir jie nedelsiant privalo palikti šį puslapį!